Ages

Grandes Idées pour la Science

Domaines

Temps d’apprentissage moyen

Fonctionne hors-ligne

Non

Description

Овој Простор за Учење преку Истражување (ПУИ) се темели на основното сценарио (scénario de base).

Преку овој ПУИ Реактивност на алкални метали le СО кислород и Вода учениците имаат можност Преку релевантни набљудувања користејќи ја лабороторијата http://www.syngentaperiodictable.co.uk/reaction-zone.php да научат:

  • за реакциите на алкалните метали le СО Вода
  • за реакциите на алкалните метали le СО воздух

Исто така користејќи го ПУИ имаат можност

  • да запишат хипотези
  • врз основа на набљудувања да донесат релевантни заклучоци
  • да споделуваат и дискутираат le СО сооучениците врз основа на добиените резултати

Prérequis exigés

Учениците потребно е да имаат познавање Од пишување и израмнување на хемиски равенки le СО симболи и формули

Rating: 2 - 1 votes

View and write the comments

No one has commented it yet.