Στο συγκεκριμένο μάθημα, Οι μαθητές καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες σε σχέση…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'.
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa ETA finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
Este ILS ambiental apresentado foi projetado implementando a abordagem…
ILS
Cet ILS environnemental inclusif a été conçu pour mettre en œuvre l’approche de…
ILS
L’ILS environnemental présenté a été conçu pour mettre en œuvre l’approche d’…
ILS
Esta ILS (en Euskera) medioambiental inclusiva fue diseñada aplicando el…
ILS