Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής…
ILS
Ingurumenari buruzko ILSak inpaktu sozioe
ILS
Ingurumenari buruzko ILS inklusibo hau inpaktu zientifikoaren ikuspegia aplikat
ILS
"Ambiente limpo não é o que mais se Limpa e SIM o que menos se Suja." DE CHICO…
ILS
L’ILS environnemental présenté utilise l’impact socio-économique inclusif.
ILS
Cette activité d’apprentissage a été conçue pour une leçon culturelle inclusive
ILS
En esta actividad conoceremos el origen de las aguas grises y sus posibilidades…
ILS
Esta actividad de aprendizaje se diseñó para una lección culturalmente…
ILS
Esta atividade de aprendizagem foi projetada para uma lição ambiental inclusiva…
ILS
Este ILS ambiental emprega o impacto sócio económico inclusivo.
ILS