Οι μαθητές διερευνούν πως επηρεάζουν οι μεταβλητές/παράμετροι που χαρακτηρίζουν…
ILS
L'étude des ondes sismiques montré que la densité et la température des roches…
ILS
Poluarea mediului înconjurător ni Umoja wa Mataifa efect advers asupra…
ILS